În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vină împărăţia Ta şi facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava acum şi-n veci. Amin.

Doamne Dumnezeu şi Tatăl nostru, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru cel dulce, Iisuse Doamne, şi dulcele nostru Mângâietor, Duhule Sfinte, din toată inima Îţi mulţumim că-n această seară ai fost cu noi; că ai înlesnit întâlnirea noastră, că ai pus pe inima fiecărui frate şi soră care au luat parte la această stare de vorbă gândul să vină. Le-ai întocmit şi le-ai înlesnit cărările şi ai sprijinit şi ai binecuvântat această ajungere şi această stare de vorbă aci împreună. Din toată inima Îţi mulţumim. Îţi mulţumim că, printre cei dintâi, ai fost Tu aici şi ai rămas mereu în mijlocul nostru. Am simţit prezenţa Ta binecuvântată, care ne-a înviorat inima şi care ne-a dăruit duhul aceleiaşi înţelegeri şi al acelui fel de gândire şi de simţire ca toţi să fim o inimă şi-un gând, după cum a fost dorinţa Ta, după cum e porunca Ta şi Cuvântul Tău.

Mulţumim din toată inima că ai făcut să fim înţeleşi; [să fie înţelese] gândurile noastre şi cuvântul nostru de către fraţii şi surorile care l-au auzit. Mulţumim din toată inima că ai pus în inima tuturor acelaşi fel de simţire şi de gândire care a fost în inima noastră.

Mulţumim pentru ajutorul pe care ni l-ai dat şi de data aceasta prin cuvântul de îmbărbătare şi de mângâiere al fraţilor noştri. Din toată inima Îţi mulţumesc că, dacă ai rânduit acest drum greu pentru mine şi dacă voia Ta este să-l fac, mi-ai dăruit acum încredinţarea că nu mă duc singur: nu numai că Tu eşti cu mine, dar că fraţii mei şi surorile mele, cu rugăciunile, cu dragostea, cu lacrimile lor, mă vor însoţi. Ce fericit voi fi! Orice cuvânt pe care-l voi spune acolo, orice rugăciune pe care o voi înălţa către Tine va fi cu gândul la fraţii mei şi la surorile mele pe care i-am văzut cu lacrimile pe obraji în seara aceasta şi cu hotărârea neclintită şi frumoasă de a ne însoţi împreună. Tu nu ai lăsat să fim despărţiţi niciodată. Din toată inima Îţi mulţumim că nu ne ne-ai lăsat despărţiţi. Oricâte lupte au fost, oricâţi vrăjmaşi dinăuntru şi din afară, văzuţi şi nevăzuţi, au căutat să ne dezbine, să ne despartă, Tu n-ai lăsat să fim despărţiţi. Din toată inima Îţi mulţumim. Ce fericiţi suntem când ne vedem!… Ne-am obişnuit ca, de fiecare dată, printre multe feţe pe care le-a­veam înainte, să deosebim feţele iubite, feţele scumpe, ochii dragi şi umezi… aprobarea şi consimţământul lor la tot ceea ce făceam. Doamne… cât de singuri am fost cândva… Îţi mulţumim Ţie că n-ai lăsat să rămânem singuri. Că chiar dacă am alergat şi-am umblat atâţia ani de zile plângând, când am aruncat sămânţa, acum, când ne întoarcem, strângem snopii cu bucurie şi cu cântări de laudă pentru Tine.

Îţi mulţumim că ne-ai dăruit rugăciuni biruitoare, cuvânt biruitor, lupte biruitoare, suferinţe biruitoare şi n-ai lăsat să fim înfrânţi niciodată. Ci, în mijlocul tuturor încercărilor, ai ţinut trează în inima noastră nădejdea că va veni o zi, că va veni o zi…

O Doamne, Tu ne-ai ajutat acum să vedem o zi pe care o visam numai gândindu-ne de departe la ea; şi-acum Tu ne-ai dăruit această bucurie, după cum a zis fratele. De câte ori am vorbit cu lacrimi între noi, acum zeci de ani, în mijlocul întunericului, despre lumina aceasta! Îţi mulţumim din toată inima că ne-ai dat-o; Ţie, în primul rând, şi după aceea ne rugăm să le răsplăteşti tuturor celor prin care ne-o dai.

Binecuvântează patria noastră, locul de leagăn al părinţilor noştri, al mormintelor lor… pământul pe care au călcat înaintaşii noştri, pe care au călcat urmele micuţe şi dragi ale copilaşilor noştri. În limba patriei acesteia ne-am spus cântările noastre, cuvintele de dragoste către fiinţele pe care le-am iubit, rugă­ciunile noastre către Tine, cântările iubirii şi ale lacrimilor noastre. Din toată inima Îţi mulţumim pentru patria aceasta, pe care o iubim. Ne rugăm pentru conducătorii pe care i-ai rânduit Tu în ea să-i binecuvântezi, Doamne, şi să le răsplăteşti pentru libertatea pe care o avem astăzi să ne vedem fără piedică şi fără temeri unii pe alţii şi să putem să ne îndemnăm unii pe alţii la dragoste şi la fapte bune. Să ne putem împlini datoria de recunoştinţă faţă de mormintele sfinte ale părinţilor noştri şi să ne putem împlini datoria creşterii evlavioase către copiii noştri care ne ascultă.

Te binecuvântăm pentru fiinţele care ne iubesc şi pe care le iubim. Din toată inima Îţi mulţumim pentru fraţii noştri, lucrătorii Tăi buni, bătrâni şi tineri; pentru surorile noastre, mamele, soţiile, fiicele noastre pe care Tu ni le-ai dat ca o mângâiere fericită în zilele noastre de încercare şi ca un ajutor atât de minunat în lupta noastră atât de frumoasă, dar atât de grea adeseori.

Te rugăm să binecuvântezi tineretul Lucrării, copiii Tăi, copiii noştri trupeşti şi sufleteşti. Să ne ajuţi să-i vedem tot mai mult şi tot mai minunat crescând înzestraţi cu Duhul Tău şi cu harul Tău. Şi, din mijlocul lor, pregăteşte-l pe acela căruia îi vei încredinţa Tu steagul cel mai frumos. Fă-l să fie biruitor, strălucit în slujba Ta. Grupează în jurul lui mii de mii de viteji devotaţi cauzei Tale, hotărâţi şi statornici, talentaţi şi frumoşi.

Binecuvântează vremile noastre de acum şi din viitor. Fă-le paşnice şi libere. Trimite duh de pocăinţă şi de întoarcere la Tine peste tot poporul nostru, peste toate popoarele lumii.

Binecuvântează Biserica noastră şi credinţa noastră, şi pe toţi păstorii ei; şi ajută-i, Doamne, ca, cu o inimă şi cu un gând, vii şi statornici, şi puternici în Tine, să trăiască o viaţă evanghelică, sfântă, curată şi binefăcătoare pentru neamul nostru, pentru Biserica noastră, pentru neamurile lumii şi pentru toate adunările credincioşilor Tăi.

Binecuvântează mai departe hotărârile noastre. Ai Tăi suntem, Doamne. Pentru Tine am trăit toţi anii vieţii noastre. Oricum au fost… au fost frumoşi cu Tine. Din toată inima Îţi mulţumim pentru ei.

Ţie dorim să-Ţi încredinţăm şi zilele pe care le mai avem. Fă-le frumoase şi strălucite. Dorim să Te slujim, să Te slăvim pe Tine, spre binele Lucrării Tale; spre izbânda cauzei Tale. Noi pentru aceasta ne-am sacrificat viaţa, pentru aceasta am trăit, am suferit, am cântat, am luptat, ne-am bucurat; pentru aceasta dorim să suferim, să murim şi să înviem. Ca să avem apoi parte veşnică – împreună cu părinţii şi cu copiii noştri, cu înaintaşii şi cu urmaşii noştri – de răsplătirea cea minunată. Ce fericiţi vom fi atunci când Tu vei mărturisi despre noi înaintea Tatălui cum am dorit şi noi să mărturisim despre Tine înaintea oamenilor!

Te binecuvântăm pentru aceste feţe frumoase ale fraţilor şi surorilor noastre pe care ne-ai dăruit bucuria să le revedem şi-acum. Îţi mulţumim pentru fiecare în parte. Cât de minunaţi au fost toţi cei care au trecut biruitori prin toate! Ne este milă de toţi cei care au căzut din statornicie şi şi-au pierdut premiul minunat care îi aştepta şi pe ei. Ce îndureraţi vor plânge ei odată privind spre cerul pe care l-au pierdut pentru lucrurile zadarnice şi deşarte ale acestui pământ sau pentru amăgirea păcatului şi a minciunii… Te rugăm, Doamne, pe toţi cei care mai e cu putinţă să-i ridici, să-i întorci şi pe ei, să nu-i laşi să se piardă. Să-i ierţi pe cei care au greşit, să-i învii pe cei care mor, să-i întorci pe cei care sunt rătăciţi, să-i împaci pe cei dezbinaţi, să-i mângâi pe cei întristaţi, să-i izbăveşti pe cei ispitiţi; să ne dăruieşti tuturor o inimă şi-un gând şi în toţi să trezeşti conştiinţa cea mare şi însemnată a unităţii, a armoniei, a părtăşiei frăţeşti dintre noi, să trecem prin toate biruitori.

Nu mai lăsa niciun câştig diavolului de la noi şi în paguba Ta. A avut satana atât de multe câştiguri… Nu el şi-a dat viaţa pentru noi. Tu, Iisuse, dragul, scumpul nostru Mântuitor, Ţi-ai dat viaţa pentru noi, ca lumea să fie mântuită prin Harul Tău, nu pierdută prin amăgirea diavolului. Nimiceşte toate lucrările diavolului din viaţa noastră, din familia noastră, din Lucrarea noastră, dinaintea, din faţa noastră, din spatele nostru, din dreapta noastră, din stânga noastră, din viitorul nostru, din trecutul nostru, din toată veşnicia. Nimiceşte lucrarea diavolului şi salvează-i pe toţi cei care au căzut în cursele lui. Refă unitatea Lucrării Tale. Dă-i biruinţă.

Ai milă şi de cei care ne duşmănesc şi care caută să ne vorbească de rău şi să împroaşte cu murdărie toată frumuseţea luptei noastre şi nevinovăţia credincioşiei şi a alergărilor noastre. Zădărniceşte aceste uneltiri satanice şi fă să ardă numai păcatul, dar să fie salvat păcătosul. Să se piardă satana, şi niciunul dintre cei care au fost copiii Tăi şi care au fost odată fraţii noştri să nu se piardă, ci şi ei să fie mântuiţi. Dă-le o pocăinţă atât de adâncă, Doamne, cât păcatul pe care l-au făcut, pentru ca să poată fi iertaţi. Iar dacă totuşi nu vor să se întoarcă la Tine şi ei s-au hotărât şi au ales de bunăvoia lor păcatul şi, în loc să fie vase de cinste, s-au făcut vase de ocară, Te rugăm, izbăveşte Lucrarea Ta de ei, înlăturându-i şi alegând în locul lor vase de cinste, folositoare Ţie şi destoinice pentru orice lucrare bună.

Mulţumim din toată inima pentru aceste ceasuri care au trecut ca nişte clipe. Te rugăm, fă ca aceste adevăruri pe care ni le-ai împărtăşit prin harul Tău să rămână statornice, vii în inimile noastre. Şi, după ce vom pleca de aici, să nu le uităm. Să cugetăm la ele şi să luăm în inima noastră hotărâri de-a le împlini mai statornici şi mai hotărâţi, din inimă. Să ne iubim fraţii, să ne iertăm unii pe alţii, să colaborăm strâns şi, dacă au fost între noi lucruri care ne-au despărţit, să dispară dintre noi. Focul iubirii Tale să le ardă şi, în dragostea Ta, să ne îmbrăţişăm iertându-ne unii pe alţii cum ne-ai iertat Tu.

Pentru toate Îţi mulţumim şi pentru toate ne închinăm Ţie, rugându-Te să împlineşti făgăduinţele Tale faţă de noi şi [noi] făgăduinţele noastre faţă de Tine. Ca, aşa cum noi ne bucurăm de Tine, Doamne, aşa să Te bucuri şi Tu de noi. Şi între cer şi pământ să nu fie nici o deosebire şi nici un hotar. Fraţii să fie îngeri şi îngerii să fie fraţi. În felul acesta, să trecem în Împărăţia Ta fericiţi, ca nişte slujitori găsiţi credincioşi în lucrul încredinţat lor. Şi, binecuvântând Numele Tău, să ne închinăm Ţie şi apoi să moştenim Împărăţia Ta împreună cu cei dragi ai noştri care se roagă pentru noi, pentru care ne rugăm, pe care îi iubim şi care ne iubesc, şi cu care dorim să fim şi pe pământ, şi în veşnicie împreună. Ajută-ne aşa să vedem Faţa Ta şi Împărăţia Ta.

Şi, dacă Tu pregăteşti o cale neobişnuită, un drum pe care n-am mai fost, mergi înaintea noastră. Cunoaştem urmele Tale… Fă să Te simţim lângă noi şi, oriunde vom pune un cuvânt sau o mână, pune Tu, hotărât şi puternic, Doamne, izbânda şi rodul Tău, pentru ca să ne întoarcem din nou, cu o mare bucurie şi biruinţă, la cei care ne aşteaptă. Fraţii merg cu noi, noi vom fi cu ei. Astfel, împreună lucrând, împreună să putem împărţi şi pe pământ, şi în veşnicie răsplata pentru că am suferit şi-am ostenit, şi-am lucrat totdeauna şi întru totul împreună.

Pentru toate ne închinăm Ţie şi Te slăvim, că a Ta este Împărăţia, Puterea şi Slava de acum şi până în veci, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi-n vecii vecilor. Amin. Amin. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

„AM CĂUTAT NUMAI FOLOSUL DOMNULUI ŞI AL LUCRĂRII”
Rugăciunea fratelui Traian Dorz la adunarea de consfătuire de la Călan – 22 iunie 1985
preluat din «Străngeţi fărâmăturile» vol. 3

Lasă un răspuns

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR