Arhiva pentru categoria: ‘Fricoşii’

A cuviosului şi de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru, Marcu Ascetul – Despre legea duhovnicească, în 200 de capete

(Iau împărţirea capetelor după Filocalia greacă. În P. G. 65, 905A–930B variază puţin.)

51. Primeşte necazurile, că întru nimic nu te păgubesc în cele ce le ai de mai înainte; dar leapădă lăcomia, căci ai să dai socoteală.
52. După ce ai păcătuit în ascuns, nu încerca să uiţi. „Căci toate sunt goale şi descoperite pentru ochii Domnului, înaintea Căruia avem să dăm socoteală“ (Evr. IV, 13). Citeşte în continuare »

Cuvânt înainte

 Mişcarea Oastei Domnului a deschis o şcoa­lă nouă în poporul nostru. A deschis o şcoală de cercetare şi de adâncire a Scripturilor.

De la Dumnezeu era şcoala aceasta, căci, în scurt timp, ea s-a umplut de „şcolari“, de cărţi, de predici, de cântări şi învăţături care au umplut toată ţara.

Şcoala Duhului Sfânt era şcoala aceasta, căci ea a început să nască oameni noi, făpturi noi.

Din această binecuvântată şcoală a Duhului Sfânt, au ieşit şi învăţăturile din cărticica de faţă. Sunt şi ele un rod al suflării Vântului Ceresc pes­te ţara aceasta.

Frica de la Apocalipsa 21, 8 este cercetată în această carte şi arătată în lumina ei cea adevărată.

Fie ca şi aceste învăţături să trezească în orice suflet curajul şi îndrăzneala pentru cauza Dom­nului şi pentru lupta Domnului în lume. Şi să omoare în orice suflet frica, clătinarea şi căderea.

Fă Tu, Doamne, ca şi citirea acestor învăţături să facă din toţi copiii Tăi nişte luptători neînfricaţi pentru cauza Ta şi pentru lucrul Tău în lume.

 

Sibiu, la 1 decembrie 1936

 IOSIF TRIFA – preot,

redactorul foii «Isus Biruitorul» Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500În Vechiul Testament se stăruie foarte mult asupra fricii de Dumnezeu. „Frica de Dumnezeu – zice înţeleptul Solomon – este începutul înţelepciunii“ (Prov. 1, 7).

Toată Biblia Vechiului Testament, şi îndeosebi Proverbele şi Psalmii, e plină cu lauda fricii de Dumnezeu şi cu îndemnul de a o avea. Însuşi Domnul Dumnezeu lăsase, prin Moise, porunca: „Să te temi de Dumnezeul tău! Eu sunt Domnul“ (Lev. 19, 32). „Temeţi-vă de Domnul şi Îi slujiţi Lui cu credincioşie“ (Isaia 24, 24). „Tot pământul să se teamă de Domnul“ (Ps. 38, 8). „Ferice de omul care se teme de Domnul“ (Ps. 112, 1). „Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie“ (Ps. 19, 9).

Precum spuneam, frica de Dumnezeu îşi are şi ea locul ei în lucrul mântuirii. Ea este începutul mântuirii. Frica de Dumnezeu este o frică mântuitoare, căci ea purcede din cunoaşterea şi recunoaşterea păcatului. Unde s-a trezit frica de Dumnezeu, acolo e semn că s-a trezit şi frica de păcat. Şi acolo s-a făcut şi începutul mântuirii. Acolo s-a deschis prima uşă a mântuirii. Citeşte în continuare »

Acesta e cântecul cel dulce care trece prin toată Biblia

„Nu te teme!” trece ca un fir roşu prin întreaga Biblie. Pe acest „Nu te teme!” îl pune Domnul în  faţa  aleşilor  Lui  şi  copiilor  Lui,  pentru  că  în acest  „Nu  te  teme!”  este  începutul biruinţei  şi  al mântuirii, întocmai precum frica este începutul înfrângerii şi căderii.

Pe acest „Nu te teme!” îl îmbie Domnul, ca pe un dar scump, tuturor aleşilor Lui şi tuturor creştinilor luptători şi biruitori.

„Avrame, nu  te  teme! Eu  sunt  scutul  tău,  şi răsplata ta mare va fi” (Fac 15, 1).
„Agar, nu te teme!” (Fac 21, 17).
„Isac, nu te teme, căci Eu sunt cu tine” (Fac 26, 24).

„Nu  te  teme,  Iacobe,  să  te pogori  în Egipt” (Fac 46, 3).
„Nu te teme, Ghedeoane, căci nu vei muri!” (Jud 6, 23).
„Nu te teme, Israele, căci Eu sunt cu tine!… Eu sunt Dumnezeul tău, Eu te întăresc, Eu te ajut, Eu te sprijin”… (Isaia 41, 10).

„Nu te teme, Ieremia, căci Eu sunt cu tine, să te scap!” (Ier 1, 8).
„Nu  te  teme, poporul Meu, de ocara oamenilor şi nu tremura de batjocurile lor!” (Isaia 51, 7).
„Nu  te  teme,  căci  nu  vei  rămâne  de  ruşine!”… (Isaia 54, 4).

Şi aşa mai departe, acest „Nu te teme!” trece prin toată Biblia ca un preadulce cântec ceresc. Citeşte în continuare »

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori,închinători la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul ce arde cu foc şicu pucioasă, adică „moartea a doua”(Apoc. 21, 8).

În cartea Apocalipsa, la capitolul 21, versetul 8, sunt înşirate opt păcate şi opt feluri de păcătoşi despre care Cuvântul lui Dumnezeu spune lămurit că nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu, ci „iazul” cel de foc.

„Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinători la idolişi toţi mincinoşii, partea lor este în iadul ce arde cu foc şi cu pucioasă, adică „moartea a doua”… Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Precum am arătat la începutul acestor învăţături, fricosul este o pacoste. O mare pacoste şi pentru el şi pentru alţii. La orice treabă, fricosul nu face nici o ispravă. Ci numai încurcă lumea şi lucrurile.

Dar, mai presus de toate, fricosul nu face nici o ispravă la armată. Un soldat, din firea lui, trebuie să fie un om viteaz, un om fără frică şi plin de curaj. Când zicem soldat, lângă el parcă vedem îndată curajul, vitejia. Un soldat fricos e ceva ridicol. E ceva de râs. Fricosul nu este pentru armată şi nici armata pentru el.

La oştire, totul se lucrează pentru a spori curajul şi vitejia soldaţilor; pentru a da patriei soldaţi gata să-şi dea oricând şi viaţa în lupta pentru patrie. Pentru că puterea unei armate o face curajul, îndrăzneala, vitejia şi jertfelnicia soldaţilor. Cu o armată de fricoşi, de când e lumea nu s-a câştigat vreo bătălie. Şi nici nu se va câştiga. Citeşte în continuare »

Arătasem mai înainte cum Cincizecimea, Pogorârea Duhului Sfânt în lume, a adus şi moartea fricii. Creştinii cei trecuţi prin revărsarea Duhului Sfânt au fost şi sunt oameni fără frică. Cincizeci¬mea a dat eroi gata să-şi dea şi viaţa pentru Domnul Iisus Hristos.

Aici străluceşte îndeosebi viaţa şi icoana marelui Apostol Pavel. El este eroul desăvârşit al lui „nu mă tem!“. El este eroul lui Iisus, care, prin puterea Duhului Sfânt, a atins culmea îndrăznelii şi curajului pentru a-L vesti pe Iisus cel Răstignit. Citiţi viaţa acestui erou al Domnului în Faptele Apostolilor şi în Epistolele lui şi veţi rămâne uimiţi despre ce poate face curajul, îndrăzneala şi nebunia pentru Domnul.

La despărţirea din Milet, le spunea fraţilor: Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea… ştiţi că nu m-am temut să vă propovăduiesc pocăinţa şi credinţa în Domnul Iisus Hristos… şi, iată, acum mă duc la Ierusalim. Şi Duhul Sfânt mă înştiinţează că mă aşteaptă lanţuri şi necazuri, dar eu nu ţin numaidecât la viaţa mea, ci vreau numai să-mi sfârşesc cu bine calea şi slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus (Fapte 20, 18-20). Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Cincizecimea, Pogorârea Duhului Sfânt

Hotarul cel mare unde a murit frica

 

Spuneam mai înainte că în Noul Testament este un hotar unde a murit frica. Acest hotar mare se află în Faptele Apostolilor, capitolul 2. E Cincizecimea, Pogorârea Duhului Sfânt. Aici, la Faptele Apostolilor, capitolul 2, este mormântul fricii. Aici a murit frica.

Duhul Sfânt – aşa cum făgăduise Mântuitorul – a adus în lume desăvârşirea lucrării Lui. A adus desăvârşirea mântuirii. A adus moartea deplină a omului cel vechi şi învierea deplină a celui nou.

Duhul Sfânt a adus şi moartea fricii şi a tot ce mai trecuse în omul cel nou din firea cea veche. Citiţi în Faptele Apostolilor, de la capitolul 2 încolo, şi nu veţi mai afla urmele omului cel vechi. Şi nu veţi mai afla nici urmele fricii. Cincizeci­mea a dat oameni noi, oameni schimbaţi. Cincize­cimea i-a schimbat pe toţi; pe Apostoli, ca şi pe popor. Iar în schimbarea aceasta, în această minunată schimbare, se observă, înainte de toate, curajul, îndrăzneala. A murit frica, şi în locui a păşit curajul, îndrăzneala pentru Dumnezeu. Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Şi s-a temut Adam (Facere 3, 9)

Tot ce a creat bunul Dumnezeu a fost bun şi desăvârşit. Aşa a fost şi omul. Dumnezeu a creat un om desăvârşit; o creatură desăvârşită. Frica n-a fost nici ea în firea omului. Nici frica, nici alte scăderi n-au fost în firea omului.

Dar îndată ce ispita l-a biruit pe Adam, urmările păcatului au început a se arata în toată puterea lor. Păcătuind, Adam a simţit că a ieşit din ascultarea lui Dumnezeu, şi acest simţ a trezit în el frica. „Domnul Dumnezeu l-a chemat pe Adam şi i‑a zis: «Adame, unde eşti?» El a răspuns: «Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost fric㻓 (Facere 3, 9-10).

Frica este aşadar fiica păcatului; este urmarea firească a păcatului. Păcatul a născut frica şi păcatul o ţine în viaţă. Frica s-a născut în grădina Edenului şi o vedem călătorind împreună cu omul prin VechiulTestament. Ovedem mai ales în Vechiul Testament. De ce? Pentru că Vechiul Testament avea Legea, iar Legea avea în sine şi călcarea Legii şi păcatul. Iar frica se ţinea de păcat, pentru că unde este păcatul, acolo este şi frica. Citeşte în continuare »

Slăvit să fie Domnul! Fronturile Oastei sunt pline de luptători din care a pierit frica. Sunt pline de ostaşi care îndrăznesc în Numele Domnului şi biruiesc. Ne-ar trebui o carte întreagă să dăm astfel de pilde frumoase. Vom da o seamă din ele în Cartea Biruinţelor. Aici amintim, pe scurt, numai una.

În foaia noastră «Isus Biruitorul», s-a publicat mult-grăitorul raport de mai jos:

„Suntem în Sărbătorile Crăciunului, atât de dulci şi scumpe sufletului nostru.

Dar satul vuieşte de zgomote. El ţine să petreacă aşa «după cum a apucat», cu jocuri şi beţii. Şi mai ales tineretul, care nu cunoaşte pe Iisus… Citeşte în continuare »

Fraţi ostaşi, pornim la luptă
Cu nădejdea-n Cel din cer.
Înaintea noastră merge
Cel ce vina lumii şterge,
Deci priviţi cu toţii Sus!
Calea lui Satan e ruptă,
Înainte, fraţi, la luptă,
Înainte, cu Iisus!…

Trecem azi prin grele clipe,
Vom avea de suferit.
Dar ostaşul e să lupte
Şi să meargă înainte,
Cu privirea la Iisus.
Moartea cade, iadul plânge,
Satan mâinile îşi frânge,
Dar: nainte, cu Iisus!

Nu ne-nspăimântează moartea,
Frica a pierit din noi.
Înainte, tot poporul,
Cu Iisus Biruitorul,
Înainte, cu Iisus!
Cine vrea să lupte: vie!
Iar fricoşii să rămâie.
Noi, nainte, cu Iisus!

Lipsa nu ne înspăimântă,
Suferinţa nici atât.
Cine e ostaş să vie,
Trădătorii să rămâie,
Noi luptăm pentru Iisus.
Ţelul nostru şi tot dorul
E Iisus Biruitorul.
Înainte, cu Iisus!…

Lupta noastră grea-i de-acuma,
Vom avea de dus nevoi,
Însă cât trăi-va unul,
Nu ne-om da nicicând napoi,
Ci vom merge cu Iisus.
Cine e ostaş să vie,
Trădătorii să rămâie,
Noi, nainte, cu Iisus!

Părintele Iosif Trifa din “FRICOŞII de la Apocalipsa 21, 8

Ediţia a IV, Editiura Oastea Domnului, Sibiu, 2006

FRICOSII-500x500Sus pe dealul Golgotei, Iisus Mântuitorul câş­tigase o biruinţă definitivă asupra diavolului, asupra lumii, asupra păcatului. Crucea Golgotei dăduse lumii pe Marele Biruitor… Pe cel mai mare Biruitor din câţi a cunoscut vreodată acest pământ trecător.

Şi totuşi, lumea a crezut că poate să-L învingă pe acest Biruitor. Lumea a crezut că Îl poate ţine închis într-un mormânt, păzit de suliţe, de străji.

Dar El a biruit. A prăvălit piatra, a deschis mor­mântul şi biruinţa Lui a strălucit în toată puterea ei.

El a biruit definitiv şi a asigurat biruinţa tuturor celor care păşesc pe urmele Lui, trăiesc în Nu­mele Lui şi luptă în Numele Lui.

„Îndrăzniţi, căci Eu am biruit lumea“ (Ioan 16, 33). Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Şi acum să spunem ceva şi despre frica de dia­vol. Frica de diavol trebuie să o aibă fiecare om, pentru că diavolul de la început este un ucigător de oameni. Într-un anumit înţeles, oamenii se şi tem de diavolul. Dar o frică tare ciudată este aceasta; o frică falsă.

Oamenii se tem cu toţii de diavolul de noapte. Trecând noaptea prin nişte locuri pustii, omul simte un fel de frică de diavol. Într-o moară sau într-o casă pustie, omul n-ar intra la miezul nopţii, pentru mare lucru. Căci e credinţa că acolo locuieşte diavolul.

Dar, pe de altă parte, omul merge liniştit, dus de diavolul pe căile păcatului şi ale pierzării. Nu se bagă într-o moară părăsită, dar se bagă liniştit la cârciumă, la casa desfrânatei şi ori­unde diavolul omoară şi trupul şi sufletul omului. Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Solia cea scumpă a scumpului nostru Mântuitor

Domnul Iisus a venit în lume să strice lucrurile diavolului (I Ioan 3, 8). Între aceste lucruri ce trebuia stricate, era şi frica. Pentru că şi frica este un lucru al lui Satana. Prin frică, Satana fură credinţa şi încrederea omului în Dumnezeu. Şi, pe urmă, îl duce şi la lepădarea de Dumnezeu.

De aceea şi Mântuitorul a venit în lume cu solia: „Nu vă temeţi!“. Începând de la acel „nu te teme, Iosife!“ din începutul Evangheliei de la Matei (Matei 1, 20), toate evangheliile sunt pline cu acest preadulce „nu te teme!“.

Cu toate prilejurile, Mântuitorul le spunea învăţăceilor că Satana va răscula în capul lor toată lumea şi toate prigoanele, să-i facă să se teamă şi să piardă mântuirea. „Din pricina Mea – le zicea Iisus – veţi fi daţi în judecata soboarelor… şi veţi fi duşi în faţa dregătorilor… vă vor da în mâinile lor… veţi fi urâţi de toţi din pricina Numelui Meu, dar voi să nu vă temeţi de ei! Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul, ci temeţi-vă mai degrab de cel ce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă! (Matei 10, 17-28). Citeşte în continuare »

FRICOSII-500x500Un erou al lui „nu mă tem!“: Psalmistul David

În Vechiul Testament, David a atins o culme a lui „nu mă tem!“. Psalmistul David este un erou al lui „nu mă tem!“.
Prin toată Psaltirea trece acel minunat răspuns pe care David ştia să-l dea la făgăduinţa lui Dumnezeu: „Nu te teme, căci Eu cu tine sunt!“. Trece acel minunat „nu mă tem!“. Trece cel mai minunat răspuns pe care vreun muritor l-a dat cândva la făgăduinţa lui Dumnezeu: „Nu te teme!“.

„Mă încred în Dumnezeu şi nu mă tem de nimic. Ce pot să-mi facă mie nişte oameni?“ (Ps. 56, 11). „Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este mântuirea mea, de cine mă voi înfricoşa?“ (Ps. 27, 1).
„Chiar o oştire de ar tăbărî împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar un război de s ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aş fi“ (Ps. 27, 3). Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR