Arhiva pentru categoria: ‘Rugăciune’

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se Numele Tău. Vină împărăţia Ta şi facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum iertăm şi noi greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava acum şi-n veci. Amin.

Doamne Dumnezeu şi Tatăl nostru, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru cel dulce, Iisuse Doamne, şi dulcele nostru Mângâietor, Duhule Sfinte, din toată inima Îţi mulţumim că-n această seară ai fost cu noi; că ai înlesnit întâlnirea noastră, că ai pus pe inima fiecărui frate şi soră care au luat parte la această stare de vorbă gândul să vină. Le-ai întocmit şi le-ai înlesnit cărările şi ai sprijinit şi ai binecuvântat această ajungere şi această stare de vorbă aci împreună. Din toată inima Îţi mulţumim. Îţi mulţumim că, printre cei dintâi, ai fost Tu aici şi ai rămas mereu în mijlocul nostru. Am simţit prezenţa Ta binecuvântată, care ne-a înviorat inima şi care ne-a dăruit duhul aceleiaşi înţelegeri şi al acelui fel de gândire şi de simţire ca toţi să fim o inimă şi-un gând, după cum a fost dorinţa Ta, după cum e porunca Ta şi Cuvântul Tău. Citeşte în continuare »

a fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Timişoara – duminică, 3 noiembrie 1974

„În Tine, Doamne, îmi caut scăparea: să nu rămân de ruşine niciodată! Scapă-mă, în dreptatea Ta, şi izbăveşte-mă! Pleacă-Ţi urechea spre mine şi ajută-mi. Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna! Tu ai hotărât să mă scapi, căci Tu eşti stânca şi cetăţuia mea. Izbăveşte-mă, Dumnezeule, din mâna celui rău, din mâna omului nelegiuit şi asupritor! Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea. Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele. Tu eşti Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei; pe Tine Te laud fără încetare. Pentru mulţi am ajuns ca o minune, dar Tu eşti scăparea mea cea tare. Să mi se umple gura de laudele Tale şi-n fiecare zi să Te slăvească! Citeşte în continuare »

Iisuse, bunule Doamne! Eu sunt drahma cea pierdută, din evanghelie. Ah, în ce stare grozava şi nenorocită am ajuns! M-a acoperit întunericul păcatelor şi gunoiul fărăde­legilor. M-au biruit patimile şi zac doborât la pământ. N-am nici o putere, nu pot face nimic. Ca şi drahma, zac şi eu aco­perit de întuneric şi ros de rugină. Chipul Împăratului-Dum­nezeu s-a şters cu totul de pe drahma sufletului meu. Am risipit darurile sufleteşti pe care mi le-a dat Tatăl Ceresc. Totul am pierdut, totul am risipit. Citeşte în continuare »

Iisuse, Preabunul meu Păstor! Eu sunt oaia cea pierdută, din pilda Evangheliei. Eu sunt oaia cea nebună care am fugit din turma Ta. Ah, în ce stare grozavă mă aflu! M-am agăţat cu totul în spinii păcatelor şi nu mă pot elibera. Am căzut într-o prăpastie fioroasă din care nu pot ieşi… Aud lupii urlând şi tremur de frică… Sunt plină de răni şi n-are cine mă lega… Sunt bolnavă şi n-are cine mă tămădui… Fie-Ţi milă de mine, Doamne, căci mă prăpă­desc. Leagă-mi rănile cele sufleteşti şi mă ridică în braţele Tale. Ridică-mă din pierzare şi mă du iarăşi în turma Ta cea scumpă. Scoate-mă din gălbează şi mă du iarăşi la păşunea vieţii. Citeşte în continuare »

1932 rugaciune

din foaia ”Oastea Domnului”, anul III, nr. 16, Sibiu, 17 Aprilie, 1932

Traian Dorz25 Aprilie – Sărbătoarea Paştelor 1976

 

Iisus Hristos,

Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor,

Cel Care ai înviat şi eşti Viu în vecii vecilor,

Slavă veşnică Ţie!

 

În această Slăvită Sărbătoare a Învierii Tale, ne prosternăm până la pământ în faţa Ta şi Te preamărim recunoscători şi îndatoraţi din tot sufletul nostru îndatorat şi recunoscător pentru tot ce ne-ai dat prin dragostea şi prin Jertfa Ta pentru noi. Şi pentru tot ce ne-ai ajutat să-Ţi dăm şi noi prin dragostea şi jertfa noastră pentru Tine, căci totul, Doamne Iisuse, vine numai de la Tine.

Ţie Ţi se cuvine pe de-a-ntregul toată slava şi mulţumirea şi pentru această lucrare. Tu ai inspirat-o, Tu ai călăuzit-o, Tu ai realizat-o, Tu ai păzit-o, Tu vei răspândit-o, spre slava Ta şi spre cunoaşterea uneia dintre cele mai tainice şi mai prigonite de lume Mişcări ale Evangheliei Tale vii, dar şi cea mai scumpă şi iubită Ţie. Citeşte în continuare »

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care ai plâns pentru La­zăr și lacrimi de întristare și de mi­lostivire ai vărsat pentru dânsul, pri­mește lacrimile mele. Cu Pătimirile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sân­gele Tău, curățește sângele meu și a­mes­tecă în trupul meu mireasma tru­pului Tău cel de viață făcător.

Fie­rea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să în­dulcească amărăciunea cu care potriv­nicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de po­trivnici. Preasfintele Tale mâini, piro­nite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pier­zării, precum a făgăduit preasfântă gu­ra Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu păl­muiri și cu scuipări, să umple de stră­lucire fața mea cea întinată în fă­ră­delegi. Duhul Tău, pe care l-ai în­cre­dințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin ha­rul Tău. Citeşte în continuare »

Popa-Petru-Batiza fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

„Doamne, Tu ne cercetezi de aproape şi ne cunoşti şi când stăm jos, şi când ne sculăm şi de departe ne pătrunzi gândul şi când umblăm, şi când ne culcăm şi cunoşti toate căile noastre. Căci nu ne-ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl cunoşti întru totul. Tu ne înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi Îţi pui Mâna peste noi. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile noastre – este prea înaltă ca s-o putem pătrunde.

Unde vom fugi departe de Duhul Tău

şi unde vom fugi departe de Faţa Ta?

Dacă ne vom sui în ceruri, Tu eşti acolo…

Dacă ne vom culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo! Citeşte în continuare »

o rugăciunea  a fratelui Costică Iacobuţă

de la adunarea de sfat frăţesc de la Galaţi
– 16 septembrie 1988

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino, Doamne, Duhule Sfinte, şi Te sălăşluieşte între noi şi întru noi şi ne curăţeşte, bunule, sufletele noastre, şi mântuieşte, bunule, sufletele noastre.

Tatăl nostru Care eşti în ceruri şi Care, din cerurile Tale preaînalte, ai trimis pe unicul Tău Fiu ca preţ de răscumpărare şi [prin El] ai adus la împlinire minunea şi taina mântuirii noastre… Tu ai văzut starea noastră slabă şi cât de repede au căzut primii oameni în neascultare. Ne-ai iubit şi ne-ai iertat de-atunci. Ne-ai iubit şi ne-ai întocmit o altă taină, mai măreaţă, dar mai scumpă, de mântuire şi o altă posibilitate de regăsire, de reîntâlnire şi după aceea de moştenire împreună a făgăduinţelor [Tale] (…). Şi, peste veacuri, ai privit cu milă până în vremea noastră, până în generaţia noastră, până în ţara noastră, până în Biserica şi în neamul nostru, pentru că ai avut în vedere mântuirea sufletelor noastre. Citeşte în continuare »

– Pãrinte Teofil, Postul Mare este rãstimpul în care omul este chemat sã se cerceteze pe sine mai mult decât altãdatã, sã se apropie mai mult de Dumnezeu. Pentru aceasta Biserica noastrã Ortodoxã ne întâmpinã cu slujbe mai multe si mai lungi, dintre acestea Canonul cel Mare are un loc deosebit. Ce este, de fapt, Canonul cel Mare?

– Canonul cel Mare este un canon mare, cel mai mare canon din toate canoanele câte sunt în rânduiala Bisericii noastre, prin lungimea lui, prin bogãtia lui, prin alcãtuirile din care este compus. Canoanele Bisericii noastre, canoanele de slujbã, sunt alcãtuiri care au în general opt cântãri numãrate ca nouã pentru cã una lipseste de obicei si anume cântarea a doua. Canonul cel Mare are si cântarea a doua, de altfel în Triod sunt mai multe canoane care au toate cele nouã cântãri. Citeşte în continuare »

Condacul 1

Astăzi aleasa Maică merge de la Betleem la Ierusalim, iar dumnezeiescul Prunc Iisus în brațele ei ca un nor ușor este purtat. Iar noi, nevrednicii, întâmpinând pe Împăratul Slavei și pe Maica Fecioară Preasfântă, împreună cu bătrânul Simeon cântăm celei binecuvântate: Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!

Icosul 1

Cetele cerești, plecate spre pământ, văd pe Cel Unul Născut, pe Făcătorul lor și Stăpânul a toată făptura, în brațele feciorești ale Maicii celei neispitite de bărbat, mergând la Ierusalim, purtat ca un Prunc, și bucurându-se, cântă Lui și Împărătesei Fecioare laudă de sărbătoare:
Vino, Împăratul cerului și al pământului, în cetatea Marelui Împărat, Sionul cel sfânt;
Vino, Dumnezeule Preaînalt, din înălțimile cerești în biserica pământească și făcută de mâini;
Vino, Fiule Unule Născut, și Te sălășluiește cu oamenii pe pământ;
Vino, Mielul Cel nevinovat și dumnezeiesc, să Te aduci Domnului, Cel din ceruri;
Vino, Preacurată Porumbiță, Mireasă fără de bărbat, a Sfântului Duh;
Vino, Mielușea neîntinată, Maica neprihănită a Mielului Hristos;
Vino, Pruncă de Dumnezeu aleasă, Fiica cea preadorită a lui Dumnezeu Tatăl;
Vino, Împărăteasa Cerului, Stăpâna cea bună a întregii lumi;
Vino, Preacurată, Domnul este cu Tine și prin Tine împreună cu noi!Citeşte în continuare »

Preabunule Părinte şi Tată Ceresc! O dulce chemare mă cheamă şi pe mine la nunta Fiului Tău… Mă cheamă să intru şi eu la „ospăţul“ mântuirii mele sufleteşti. Însă eu, nebunul, nu mă pot dezlipi de ispitele şi plăcerile acestei lumi păcă­toase. Aud chemarea Ta cea dulce, dar ispitele lumii nu mă lasă să intru. Sufletul meu mă îndeamnă să intru, însă, vai, haina mă vădeşte că nu sunt gata de nuntă. Haina cea mân­dră pe care mi-ai dat-o (botezul), am rupt-o, am zdrenţuit-o de mult în păcate şi fărădelegi. Totul am rupt, totul am zdrenţuit. Ca şi fiul cel pierdut din Evanghelie, am ajuns un biet suflet gol şi zdrenţăros. Păcatul m‑a dezbrăcat şi nu m-a lăsat să mă îmbrac. Citeşte în continuare »

noiembrie, 2017
L Ma Mi J V S D
« Oct    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
CATEGORII
VIDEO
COLECŢIA ISUS BIRUITORUL
LUMINA DE LA CERTEGE

CALENDAR
ICOANA ZILEI
SINAXAR